עמוד קבצים לדוגמה

נגב מזרחי- הודעה על מינוי קבלן

נגב מזרחי- הודעה על מינוי אחראי לתיאום עם מכון בקרה

נגב מזרחי- הודעה על מינוי אחראי

נגב מזרחי- בקשה לאישור תחילת עבודות

נגב מזרחי- אישור מודד מוסמך

נגב מזרחי- הצהרת קבלן רשום

נגב מזרחי- הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע

נגב מזרחי- הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע פינוי פסולת ותחילת עבודה

נגב מזרחי- הצהרת אחראי לביצוע שלד תחילת עבודות

נגב מזרחי- בקשה לטופס 4

נגב מזרחי- תנאים לתעודת גמר

נגב מזרחי- הצהרה על כמות פסולת בניין

נגב מזרחי- טופס 4 מבנה ציבור או תעשייה

נגב מזרחי- טופס 4 בית פרטי

נגב מזרחי- הצהרת מהנדס אחראי לביצוע שלד

עומר- טופס 4 ג אחראי לביצוע שלד מהנדס של קבלן

עומר- טופס 2 סימון קווי בניין תחילת עבודה מודד

עומר- טופס 2 דיווח התחלת עבודה תצהיר קבלן רשום

עומר- הסכם התקשרות עם אתר סילוק פסולת

עומר- הסכם התקשרות עם אתר סילוק פסולת

עומר- הנחיות לתשריט מדידה

עומר- טופס 5 ב דיווח גמר בניה מבנה קונסטרקטור

עומר- טופס 5 א דיווח עריכת ביקורת גמר מבנה אדריכל

עומר- טופס 4 טופס לבקשת הספקת חשמל יזם

עומר- טופס 4 דוח בדיקת מרחב מוגן קונסטרקטור או אדריכל

עומר -טופס 4 בקשה לתעודת גמר

עומר- טופס 4 תצהיר אחראי לביצוע שלד ממד מהנדס של קבלן

עומר- טופס 4 ב דיווח גמר בניה שלד קונסטרוקטור

עומר- טופס 4 א דיווח עריכת ביקורת גמר שלד אדריכל

דוגמה 2

קובץ דוגמה