נגב מזרחי- בקשה לטופס 4

נגב מזרחי- תנאים לתעודת גמר

נגב מזרחי- הצהרה על כמות פסולת בניין

נגב מזרחי- טופס 4 מבנה ציבור או תעשייה

נגב מזרחי- טופס 4 בית פרטי

נגב מזרחי- הצהרת מהנדס אחראי לביצוע שלד

עומר- הסכם התקשרות עם אתר סילוק פסולת

עומר- הנחיות לתשריט מדידה

עומר- טופס 5 ב דיווח גמר בניה מבנה קונסטרקטור

עומר- טופס 5 א דיווח עריכת ביקורת גמר מבנה אדריכל