עומר- טופס 2 סימון קווי בניין תחילת עבודה מודד

עומר- טופס 2 דיווח התחלת עבודה תצהיר קבלן רשום

עומר- הסכם התקשרות עם אתר סילוק פסולת

דוגמה 2