נגב מזרחי- תנאים לתעודת גמר

נגב מזרחי- הצהרה על כמות פסולת בניין

נגב מזרחי- טופס 4 בית פרטי

עומר- טופס 4 ג אחראי לביצוע שלד מהנדס של קבלן

עומר- טופס 2 סימון קווי בניין תחילת עבודה מודד

עומר- טופס 2 דיווח התחלת עבודה תצהיר קבלן רשום

עומר- הסכם התקשרות עם אתר סילוק פסולת

עומר- הסכם התקשרות עם אתר סילוק פסולת

עומר- הנחיות לתשריט מדידה

עומר- טופס 5 ב דיווח גמר בניה מבנה קונסטרקטור